Ugovor o SPAJANJU UZ PRIPAJANJU VEZUV I AM SPORT

Ugovor o SPAJANJU UZ PRIPAJANJU VEZUV I AM SPORT

Ugovor o SPAJANJU UZ PRIPAJANJU VEZUV I AM SPORT

1. “VEZUV R.S.” društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (skraćena oznaka firme: “VEZUV R.S.” d.o.o. Banja Luka), JIB: 4403658180004, MBS: 57-01-0334-13, MB: 11110223, sa sjedištem u Banjaluci, ul. Jovana Dučića broj 25.  (u daljem tekstu: Društvo sticalac)

2. “AM SPORT” Društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (skraćena oznaka firme: “AM SPORT” d.o.o. Banja Luka), sa sjedištem u Banjaluci, ul. Milana Karanovića broj 21, JIB: 4403082530004, MBS: 71-01-0292-09, MB: 11057934.  (u daljem tekstu: Društvo koje prestaje pripajanjem)

U G O V O R

o spajanju uz pripajanje potpuno zavisnog društva: „AM SPORT“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, sa matičnim društvom: „VEZUV R.S.“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka u pojednostavljenom postupku

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovaj Ugovor o spajanju uz pripajanje sadrži podatke o:

 1. vrsti, poslovnom imenu društva, sjedištu i adresi Društva prestalog pripajanjem i Društva sticaoca,
 2. visini osnovnog kapitala Društva koje se pripaja i Društva sticaoca (registrovani osnovni kapital subjekta pripajanja),
 3. danu od kog se smatra da su poslovi društva prestalog pripajanjem preduzeti za račun društva sticaoca (dan obračuna pripajanja),
 4. pravne posljedice pripajanja,
 5. način spajanja – spajanje u pojednostavljenom postupku,
 6. pravima direktora društava koja učestsvuju u postupku spajanja uz pripajanje i
 7. druge podatke koje sadrži osnivčki akt društva u skladu sa zakonom

II – PODACI O SUBJEKTIMA PRIPAJANJA (vrsta, poslovno ime društva, sjedište i adresa društva prestalog pripajanjem i društva sticaoca

 1. OSNOVNE INFORMACIJE O SUBJEKTIMA PRIPAJANJA

Član 2.

Društvo sticaoc posluje pod poslovnim imenom: „VEZUV R.S.“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Ulica Jovana Dučića broj 25. Društvo je upisano u Registar poslovnih subjekata koji se vodi kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci –MBS/Registarski uložak: 57-01-0334-13, MB: 11110223, JIB:  4403658180004.

Društvo koje prestaje spajanjem uz pripajanje je: „AM SPORT“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Ulica Milana Karanovića broj 21, koji se vodi kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci – MBS/Registarski uložak: 71-01-02952-09, MB: 11057934.

REGISTROVANI OSNOVNI KAPITAL SUBJEKATA PRIPAJANJA

Član 3.

Registrovani osnovni kapitala subjekata pripajanja iznosi:

 1. Osnovni kapital Društva sticaoca iznosi: 2.085.300,49 KM ili 100% (od čega 2.067.399,49 KM u novcu i 17.901,00 KM u stvarima). Član Društva sticaoca je: Društvo za promet i usluge, exprt-import „VEZUV“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, Reg. br./MBS: 5-0077504/017, PIB: 02297060, sa upisanim i uplaćenim udjelom u iznosu od 2.085.300,49 KM ili 100% (od čega 2.067.399,49 KM u novcu i 17.901,00 KM u stvarima).
 2. Osnovni kapital Društva koje prestaje pripajanjem iznosi: upisani i uplaćeni  kapital u iznosu od 1,000.000,00 KM od čega u novcu i stvarima  (stan u ulici Aleja Svetog Save broj 51, Banja Luka, sprat 3, stan broj 6, površine od 94 m2 upisan u izvod KUU 24055/2, KO Banja Luka 6) 1.000.000,00 KM, pri čemu je tržišna vrijednost predmetnog stana u momentu unosa u osnovni kapital iznosila 281.060,00 KM (slovima: dvijestotineosamdesetjednahiljadašezdeset KM i 00/100). Osnivač društva koje se pripaja je „VEZUV R.S.“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Ulica Jovana Dučića broj 25 iz Banja Luke, sa 100% udjela.

III DAN OBRAČUNA PRIPAJANJA

Član 4.

Dan spajanja sa pripajanjem je: 31. oktobra 2022. godine.

Vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima Društva prenosioca iskazuju se u finansijskim izvještajima Društva sticaoca poslije spajanja sa pripajanjem, u skladu sa zakonom kojim  se uređuje računovodstvo i revizija.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je 31.oktobra 2022. godine dan od koga prestaju poslovne aktivnosti Društva prenosioca.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je dan 31.oktobar 2022. godine, datum od koga se transakcije Društva prenosioca smatraju, u računovodstvene svrhe, transakcijama obavljenim u ime Društva sticaoca.

Poslovne promjene nastale između dana bilansa – finansijskih izivještaja urađenih sa zaključno 31.oktobar .2022. godine i dana upisa u Registra privrednih subjekata obuhvataju se u poslovnim knjigama Društva sticoca.

IV ZABRANA STVARANJA PRIVIDNOG KAPITALA

Član  5.

Subjekti pripajanja konstatuju da se shodno odredbama člana 384. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), koji propisuje zabranu stvaranja prividnog kapitala, ne vrši povećanje osnovnog kapitala u Društvu sticaocu za iznos udjela u osnovnom kapitalu Društva koje prestaje pripajanjem.

V PRAVNE POSLJEDICA PRIPAJANJA I ZAŠTITA POVJERIOCA

Član 6.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da registracijom spajanja uz pripajanje nastaju sljedeće pravne posljedice:

 • imovina Društva koje prestaje pripajanjem, uključujući i nenamirena potraživanja prema trećim licima, prelazi na Društvo sticaoca,
 • obaveze Društva prenosioca prelaze na Društvo sticaoca koje postaje novi dužnik u pogledu tih obaveza i Društvo sticaoc odgovara za obaveze Društva prenosioca neograničeno, solidarno kao novi dužnik,
 • uzajamna potraživanja između Društva koje prestaje pripajanjem i Društva sticaoca koja još nisu namirena, gase se usljed sjedinjavanja dužnika i povjerioca u istom licu,
 • osnivač Društva koje prestaje pripajanjem ne može biti član Društva sticaoca, jer su sjedinjeni u istom licu, što je nespojivo sa prirodom ovog spajanja uz pripajanje,
 • povećanje osnovnog kapitala Društva sticoca nije dopušteno,
 • dozvole, koncesije, ugovori, druge povlastice i oslobađanja data ili priznata Društvu prenosiocu, pripajanjem prelaze na Društvo sticaoca, osim ako je propisima, kojima se  uređuje njihovo davanje, drugačije određeno,
 • Društvo koje prestaje pripajanjem prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije i po zahtjevu Društva sticaoca, brisaće se iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, kao i svih ostalih registara koje vode državni organi i organizacije, a Društvo sticaoc, postaje pravni sljedbenik cjelokupne imovine, prava i obaveza Društva koje prestaje pripajanje, Društvo sticaoc, nakon provedene statusne promjene – spajanje uz pripajanje, nastavlja da radi na način i pod uslovima pod kojima je upisan u Registar poslovnih subjekata koji se vodi kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, u MBS/Registarski uložak: 57-01-0334-13, MB: 11110223,
 • direktoru Društva kao jednom zaposlenom u Društvu koje prestaje pripajanjem, prestaju  te dužnosti i ovlašćenja, kao i radni odnos u Društvu, sa danom zaključenja ovog Ugovora s kojim će se raskinuti Ugovor o radu zbog prestanka potrebe za radom radnika iz ekonomskih i  organizacionih razloga (tehnološki višak) i
 • povjerioci Društva koje se pripaja mogu zahtijevati obezbjeđenje ili namirenje svojih potraživanja u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja registracije spajanja uz pripajanje društava.

Član 7.

Ugovorne strane se obavezuju da će se uzdržavati od preduzimanja bilo kojih aktivnosti koje bi mogle bitno uticati na finansijski ili poslovni status svakog subjekta pripajanja, a posebno od aktivnosti promjene osnovnog kapitala i drugih aktivnosti koje nisu u okviru uobičajenog poslovanja, počev od dana potpisivanja i ovjere ovog Ugovora do dana donošenja rješenja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci o pripajanju.

VI NAČIN SPAJANJA

Član 8.

Statusna promjena spajanja uz pripajanje Društva koje prestaje pripajanjem kao zavisnog društva, Društvu sticaocu kao matičnom društvu, vrši se na osnovu odluke Skupštine „AM SPORT“ d.o.o. Banja Luka, o spajanju uz pripajanje, u skladu sa članom 393. Zakona o privrednim društvima (dalje: zakon).

U skladu sa stavom 1. člana 395. Zakona, ugovorne strane neće dostavljati nadležnom sudu Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje i neće ga objavljivati u skladu sa zakonom kojim se  uređuje registracija poslovnih subjekata.

Obzirom da se potpuno zavisno društvo spaja uz pripajanje matičnom društvu, u skladu sa stavom 2. člana 393. Zakona, neće se primjenjivati odredbe Zakona koje su nespojive sa prirodom ovog spajanja uz pripajanje.

Član 9.

Ovaj Ugovor uz ostalu neophodnu dokumentaciju predstavlja pravni osnov za upis statusne promjene spajanja uz pripajanje kod Društva sticaoca i upis brisanja Društva prenosioca u Registru privrednih subjekata Okružnog privredenog suda

Društvo koje prestaje pripajanjem i Društvo sticaoc, podnose prijavu za registraciju spajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo kad ga potpišu i svoje potpise kod notara ovjere zastupnici subjekata u postupku spajanja uz pripajanje.

Na prava i obaveze ugovornih strana koja nisu uređena ovim Ugovorom, primjenuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 11.

Sve troškove nastale statusnom promjenom – spajanje uz pripajanje snosi Društvo sticaoc.

Član 12.

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Okružni prvredni sud u Banjoj Luci.

Pozivaju se treća lica da prijave eventualne prigovore, žalbe i potraživanja, po predmetnom ugovoru, pismenim putem na adresu VEZUV RS d.o.o. Banja Luka, Jovana Ducica 25.

Promo volcano
© Copyright 2022 Volcano promocije